Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Boekenvrienden


Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Levering en uitvoering
Artikel 9 - Betaling
Artikel 10 – Privacy verklaring

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Boekenvrienden;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Boekenvrienden: de natuurlijke of rechtspersoon als bedoeld in artikel 2, die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Boekenvrienden georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Naam: H. de Kroon (De Bekroning);
Adres: Pastoorslaantje 14
Vestigingsplaats: 8421PD Oldeberkoop
Telefoonnummer: 06-27064569
E-mailadres: info@boekenvrienden.nl
KvK-nummer: 54393477
Btw-identificatienr: NL001217479B76


Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Boekenvrienden en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Boekenvrienden en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Alle boeken zijn compleet en in goede staat, tenzij anders beschreven.
Voor tweedehands en antiquarische boeken geldt dat normale gebruikssporen en kleine onvolkomenheden, zoals naam en/of stempel op schutblad, leesvouwtjes, (minimale) potloodstreepjes, (zeer) lichte beschadiging aan band of stofomslag, enz., niet altijd worden vermeld.
3. Bij ieder boek is de prijsvermelding inclusief de BTW.
4. De consument draagt de verzendkosten die in het bestelproces worden berekend.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument met het volledig afronden van de bestelprocedure.
2. Nadat de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Boekenvrienden onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Boekenvrienden is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Bij het uitvoeren van de bestelprocedure door de consument, treft Boekenvrienden passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Bij de elektronisch betaling, zal Boekenvrienden daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Boekenvrienden zal bij de factuur aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het adres van de vestiging van Boekenvrienden waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

Artikel 6 - Herroepingsrecht
1. Elke aankoop kan binnen 14 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, aan verkoper retour worden gezonden. De kosten voor retourzending komen voor rekening van de consument.
2. Voorafgaand aan de retourzending dient de consument Boekenvrienden per email of per telefoon van de retourzending op de hoogte te stellen en hierbij aan te geven op welk rekeningnummer de consument het te restitueren bedrag wenst te ontvangen.
3. Is de retourzending een gevolg van een onvolledige beschrijving, dan wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten + retourport door boekenvrienden gerestitueerd.
4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Retourzendingen dienen Boekenvrienden in dezelfde staat te bereiken als waarin ze aan consument verzonden werden. Het risico van retourzending ligt geheel bij de consument.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Boekenvrienden dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending, terugbetalen.Artikel 8 - Levering en uitvoering
1. Boekenvrienden zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Boekenvrienden kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Boekenvrienden het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Boekenvrienden tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Boekenvrienden bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 - Betaling
1. Betaling van de gekochte boeken vindt plaats op de wijze zoals consument dit in het bestelproces heeft aangegeven.

Artikel 10 – Privacy verklaring
1. Boekenvrienden respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de consument haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
2. Boekenvrienden gebruiken deze gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Boekenvrienden zal de persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de levering.
3. Boekenvrienden gebruikt de verzamelde gegevens om haar consumenten de volgende diensten te leveren:
• Bij plaatsing van een bestelling worden van de consument naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens bewaard om de bestelling uit te voeren en consument van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
• Om het winkelen bij Boekenvrienden zo aangenaam mogelijk te laten verlopen worden met toestemming van consument diens persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot de bestelling opgeslagen. Hierdoor is Boekenvrienden in staat de webwinkel te personaliseren.
• Bij inschrijving voor een nieuwsbrief wordt het emailadres van consument opgeslagen Boekenvrienden gebruiken het e-mailadres om consument te informeren over de ontwikkeling van de webwinkel en over speciale aanbiedingen en acties. Als consument hier niet langer prijs op stelt, kan deze zich u zich op de website uitschrijven.
4. Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser van de bezoeker worden opgeslagen op diens computer. Boekenvrienden gebruikt cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen Boekenvrienden in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van haar bezoekers. Deze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Bezoekers kunnen hun browser zo instellen dat zij tijdens het winkelen bij Boekenvrienden geen cookies ontvangen.
5. Bij verdere vragen de Privacy Policy van Boekenvrienden kan consument contact met Boekenvrienden opnemen via email-adres info@boekenvrienden.nl
6. In geval wijziging van de Privacy Policy van Boekenvrienden, wordt op deze pagina altijd de meest recente informatie weergegeven..(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2024 Boekenvrienden | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel